Zápis do MŠ 10.5.2023

Vážení rodiče,

zveme Vás s dětmi k zápisu pro školní rok 2023/24, který se uskuteční v budově Mateřské školy Luční Semily, Pekárenská 468, Semily 

ve středu 10. 5. 2023 od 8.00 do 15.00 hodin.

Zastupitelstvo města schválilo dne 13. 02. 2017 Obecně závaznou vyhlášku č.2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Semily. Školský obvod mateřských škol zřízených městem Semily tvoří celé území města Semily a spadají do něj mateřské školy:

Mateřská škola Luční Semily, příspěvková organizace, se sídlem Pekárenská 468, Semily;

Mateřská škola Na Olešce Semily, příspěvková organizace, se sídlem Na Olešce 433, Semily;

Mateřská škola Treperka a waldorfská Semily, příspěvková organizace, se sídlem Pod Vartou 858, Semily;

 

V den zápisu 10. 5. 2023 osobně doložte následující doklady:

  • vyplněnou žádost (ke stažení níže, nebo k vyzvednutí v budově MŠ po telefonické domluvě 731 443 707)
  • potvrzení dětského lékaře o podrobení pravidelného očkování (ke stažení níže)
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • doporučení školského poradenského zařízení PPP, SPC v případě žádosti o vřazení dítěte do speciální třídy MŠ podle §16 odst. 9

 

Vaši žádosti bude přiděleno registrační číslo.

Od předání žádosti škole je právně stanovena lhůta pro vyřízení žádosti 30 dní.

Rozhodnutí o přijetí X nepřijetí dítěte  bude zveřejněno pod registračním číslem na webových stránkách MŠ a vyvěšeno na vchodových dveřích (zveřejňují se pouze registrační čísla přijatých dětí).                                                                     

Rozhodnutí bude zveřejněno nejpozději do 9. 6. 2023.

Povinné předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/24 se vztahuje na děti narozené od 01.09.2017 do 31.08.2018, včetně dětí s odkladem povinné školní docházky.

Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek dle §182a odst. 1 písm. a) školského zákona, za který následuje finanční sankce.

Pokud bude dítě od 1. září 2023 plnit povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole mimo Semily, místem určeným pro oznámení této skutečnosti je Odbor školství, kultury a vnějších vztahů, Husova 82, Semily.

E-mail: sromova@mu.semily.cz, tel: 481 629 228

 

KRITÉRIA ZÁPISU DO MŠ:

  1. Dítě, které dosáhne k 31.8.2023 pátého roku věku a má trvalý pobyt na území města Semily.
  2. Dítě, které dosáhne k 31.8.2023 třetího roku věku a má trvalý pobyt na území města Semily

V rámci jednotlivých kritérií postupujeme dle data narození (od nejstaršího dítěte k nejmladšímu). Dítě mladší tří let nemá právní nárok na přijetí do mateřské školy.

V případě vřazení do speciální třídy podle §16 odst. 9 je potřeba doložit doporučení školského poradenského zařízení PPP, SPC

Jakékoliv dotazy směřujte na: e-mail: mslucni.semily@seznam.cz

                                                                telefon: 731 443 707

Milena Skrbková

  ředitelka MŠ

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování 

 

 

 

 

 

Kontakt

Mateřská škola Luční Semily
Pekárenská 468, 513 01 Semily

Tel.: 481 625 062 | 731 443 707