Vzdělávací obsah

Krédo MŠ: „Děti se potřebují bavit, potřebují si hrát, a co je nejdůležitější – potřebují se smát."

Naše mateřská škola se zaměřuje na celkový rozvoj dítěte ve všech jeho oblastech. Školní vzdělávací program „Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě“ provází děti školním rokem v závislosti na změnách v přírodě, typických svátcích a symbolech jednotlivých ročních období. Našim cílem je rozvíjet u dětí kompetence, které jsou důležité pro jejich další vzdělávání, jejich schopnosti a dovednosti a podporovat je v získávání nových vědomostí. Rozvíjíme osobní pohodu a spokojenost dětí, podporujeme jejich tělesný rozvoj a zdraví. Vytváříme u dětí základy hodnot, na kterých je založena naše společnost, rozvíjíme jejich schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích. Vytváříme podmínky a příležitosti k rozvoji sebevědomí a získávání zdravé sebedůvěry. Vedeme děti k poznání, že mají možnost svou životní situaci ovlivňovat a svobodně jednat, avšak zdůrazňujeme, že za to, jak se rozhodne a co udělá, následně odpovídá.

Naším záměrem je vytvoření takového prostředí, ve kterém budou děti prožívat citovou, fyzickou i sociální pohodu. Dětem chceme nabízet přiměřené činnosti a aktivity, které odpovídají individuálním možnostem každého dítěte.

Celý ŠVP orientujeme tak, abychom u dětí podpořili snahu tvořit, experimentovat, přemýšlet a poznávat, pochopit svět kolem sebe a některé vztahy a souvislosti.

Naším cílem je dovést dítě na konci svého předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí k využívání získaných poznatků důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání.

Velký důraz klademe na utváření kamarádství, tolerance a úcty k vrstevníkům i dospělým. Vedeme děti k pomoci druhým a rovnému přístupu. Velmi vítáme spolupráci s rodinou.

Krédo jednotlivých oddělení.

Sluníčko, nejmladší děti:

My jsme malá sluníčka,
jsme ve školce první rok.
Jeden krůček,druhý krok,
už nám bude třetí rok.
Až bude těch roků pět,
objevíme celý svět.

 

Kytička, smíšené oddělení: spec.třída s logopedickou péčí:

Ve školičce na Luční nemáme list výuční.
Jsme kluci a holčičky, říkáme si „Kytičky“.
Poznáváme svět náš velký od přírody po pastelky.
Když se venku slunko mračí, pohádky a písně stačí.
Hrajeme si, tančíme, správně mluvit se učíme.
Cvičení má každý rád, pohyb je náš kamarád.
Každému, kdo s námi není, posíláme pozdravení.

 

Kuřátka, střední předškolní věk: 

My jsme malá kuřátka,
už se hrnem  za vrátka.
Všechno všude objevíme,
ničeho se nebojíme.

My jsme hravé dětičky,
líbí se nám kostičky.
Stavíme si často,stavíme si rádi,
všichni tu jsme kamarádi.


Motýlek, smíšené odd.starších dětí: podporuje zájem o hudební činnosti, pískání na flétnu. 
Motýlkové radost mají,
létají si oblohou,
na flétničky přitom hrají,
komu můžou pomohou.
Létají si z květu na květ,
kreslí vzdušné obláčky,
rozhlíží se při tom na svět,
brzy budou školáčky.

 

Čtyřlístek, smíšené odd.starších dětí: specializovaná třída na program stavebnice LEGO.                      
Žije –li dítě v neustálé kritice ,naučí se odsuzovat.
Žije – li dítě v nepřátelství, naučí se útočit.
Žije –li dítě v posměchu, naučí se vyhýbavosti:
ALE
Žije –li dítě v povzbuzování, naučí se smělosti.
Žije –li dítě s pochvalou, naučí se oceňovat.
Žije - li dítě v poctivosti, naučí se spravedlnosti
Žije –li dítě v bezpečí, naučí se věřit.
Je –li dítě přijímáno a obklopováno přátelstvím, naučí se na světě
hledat lásku.
                

Křesťanská třída Ovečky, smíšené oddělení:
Dítě s úctou přijímáme ,
v lásce vychováváme
a ve svobodě propouštíme . 
 

Kontakt

Mateřská škola Luční Semily
Pekárenská 468, 513 01 Semily

Tel.: 481 625 062 | 731 443 707