Z  HISTORIE  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  LUČNÍ SEMILY

Ze školní kroniky: dne 3.února 1969 byl zahájen provoz Společného zařízení jesle – mateřská škola n.p.Kolora Semily.

Stavba byla zahájena v září 1966 a ukončena v prosinci 1968. V té době největší a nejmodernější předškolní zařízení pro děti v okrese Semily. Kapacita 125 dětí, zaměstnanců 23.

Ředitelkou Společného zařízení byla zvolena paní Miluše Chaloupecká, která zde působila do roku 1990, kdy odešla do důchodu. V srpnu 1990 se stala ředitelkou zařízení p.Věra Smetanová. Provozovatelem byl do prosince 1991 závod  n.p. Kolora. V prosinci 1991 byla mateřská škola bezúplatně převedena na Město Semily, které se stalo od ledna  92 jejím zřizovatelem. Učitelky a provozní zaměstnanci přešli pod nového zaměstnavatele Školský úřad Semily. Mateřská škola měla dvě oddělení pro děti od 1 -3 let věku a tři oddělení od 3 – 6 let věku.

Tento stav trval celých 22 let do září 1991. K novému školnímu roku 1991 bylo zrušeno oddělení jeslí a zřízeny dvě  třídy MŠ. Otevřela se nově speciální třída pro děti s vadami řeči pod vedením zkušené logopedické asistentky p.Jiřiny Islové a oddělení pro nejmladší děti. Došlo i ke změně názvu na Mateřskou školu Luční se speciální třídou.

Mateřská škola dle zápisu v kronice žila od svého otevření bohatým kulturním a společenským životem. Pravidelně se zúčastňovala tělovýchovných slavností cvičením předškolních dětí. V roce 1970 byl založen pěvecký sbor Pramínek, který navštěvovaly děti  pěti mateřských škol ze Semil. Sbormistr byla p.učitelka Irena Sehnalová. Aktivně se zúčastňovali veřejných akcí pro rodiče, důchodce, společenských akcí pořádaných městem, pěveckých soutěží.

Výchovná činnost byla prováděna podle osnov Výchovného programu pro MŠ. Po roce 1990 došlo v mateřské škole k mnoha významným změnám. V koncepci výchovně vzdělávací činnosti byly zrušeny tendenční výchovy poplatné minulému režimu, došlo ke změně v uvolnění denního režimu pro děti, nastaly významné změny v prioritách ve výchovně vzdělávacím procesu. Od roku 2001 pracuje mateřská škola podle „ Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání“.

Další významný mezník v životě školy se stal od 1.1.2002 vstupem do právní subjektivity. Zřizovatelem zůstalo Město Semily, zaměstnavatelem se stala mateřská škola.

V roce 2003 se stala součástí mateřské školy křesťanská třída, Pekárenská 89, odloučené pracoviště. Spojením došlo k navýšení kapacity MŠ na 150 míst pro děti.

V roce 1996 nastaly významné změny v modernizaci celého zařízení. První zásadní změna bylo odpojení od centrálního vytápění ze sídlištní kotelny. Byl instalován kotel přímo v budově MŠ. Tímto zásahem se výrazně zlepšily klimatické podmínky v prostorách MŠ. Budovy dostaly novou střešní krytinu. Rekonstrukce kuchyně proběhla v roce 2003.

Zastaralé zařízení, nevyhovující členění místností, staré potrubí … to vše bylo vybourané a nahrazené účelným uspořádáním prostor a novou špičkovou technologií splňující přísné normy hygienických předpisů. Další významná rekonstrukce proběhla na podzim 2006 renovací kuchyněk, umýváren, sociálního zařízení pro děti i dospělé, rekonstrukcí vodovodního potrubí a rozvodů pro ústřední topení. V roce 45 výročí otevření mateřské školy podzim 2013/ dostala škola dárek nejvýznamnější. Na podzim za plného provozu bylo provedeno zateplení budovy, výměna oken a venkovních dveří. Akce byla financovaná za podpory zdrojů EU z Operačního programu životního prostředí. Budova získala rekonstrukcí vysoký standart v užívání.

K 1. 8. 2019 odchází do důchodu po 29-ti letech paní ředitelka Věra Smetanová a do funkce ředitelky na základě výběrového řízení nastupuje Milena Skrbková, která působila v MŠ jako učitelka.

Vnitřní vybavení tříd a šaten je nové. Jednotlivá oddělení jsou vybavena pomůckami a hračkami odpovídající potřebám a věku dětí. Kolem celé školy se rozkládá rozlehlá zahrada vybavená dřevěnými průlezkami z Tomových parků, pískovišti, hračkami a sportovním náčiním tak, aby umožňovala dětem rozmanité herní a sportovní vyžití.

Mateřská škola Luční Semily je moderní zařízení pro předškolní vzdělávání  a výchovu dětí v 21.století.

Kontakt

Mateřská škola Luční Semily
Pekárenská 468, 513 01 Semily

Tel.: 481 625 062 | 731 443 707